FALLER gebruikt cookies om de website optimaal vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren. Door de website verder te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. In onze Privacy policy vindt u meer informatie over het thema cookies.Akkoord

Informatie overeenkomstig artikel 13, 14 en 21 AVG

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijk overeenkomstig artikel 4 lid 7 Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is:

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach

Tel.: +49 (0)7723 651-121
Tel.: +49 (0)7723 651-455122
Internet: www.faller.de

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: datenschutz@faller.de of via het postadres met de toevoeging »der Datenschutzbeauftragte«.

2. Bronnen en gegevenscategorieën

Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van onze zakelijke relatie en van evenementen van u ontvangen.

Relevante persoonsgegeven zijn stamgegevens (naam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit) en legitimatiegegevens (bijv. identiteitskaartgegevens). Het kan bovendien ook gaan om foto's en/of filmopnamen inclusief verdere overeenkomstige metagegevens zoals locatie en tijdstip van de opname, opdrachtgegevens (bijv. bestelgegevens, productgegevens), gegevens die voortkomen uit het nakomen van onze contractuele verplichtingen (bijv. omzetgegevens), kredietwaardigheidsgegevens, scoring-/ratinggegevens, reclame- en verkoopgegevens (inclusief reclamescores), documentatiegegevens (bijv. uit gedocumenteerde gesprekken), gegevens over uw gebruik van onze aangeboden telemedia (bijv. het tijdstip waarop u gebruikmaakt van onze websites, apps of nieuwsbrieven, aangeklikte pagina's van ons resp. items) alsmede andere met de genoemde categorieën vergelijkbare gegevens.

3. Doel van de gegevensverwerking en rechtsgronden

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), daartoe in het bijzonder:

3.1 Voor het nakomen van contractuele plichten (artikel 6 lid 1 punt b) AVG)

Persoonsgegevens worden verwerkt (artikel 4 nr. 2 AVG) voor reclamedoeleinden. De gemaakte foto's en filmopnamen worden online op sociale media-websites openbaar gemaakt. Dit betreft in het bijzonder Facebook en Instagram, maar ook de homepage van Gebr. FALLER GmbH, www.faller.de. Ook op printmedia kan het fotomateriaal worden gebruikt. Voorts worden de foto's ten behoeve van documentatiedoeleinden, analoog en digitaal, gebruikt. De bewaartermijn is voor onbepaalde tijd.

3.2 In het kader van de afweging van belangen (artikel 6 lid 1 punt f) AVG)

Indien nodig, verwerken wij uw gegevens niet alleen voor de eigenlijke uitvoering van het contract, maar ook voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, bijv.:

– Gegevensuitwisseling met kredietbureaus (bijv. SCHUFA) voor de vaststelling van kredietwaardigheids- resp. wanbetalingsrisico's;
– Controle en optimalisatie van procedures voor de behoefteanalyse en het direct bereiken van de klanten;
– Reclame of marktonderzoek en opiniepeiling, indien u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
– Instelling van rechtsvorderingen en verdediging bij juridische geschillen;
– Waarborging van de IT-veiligheid en IT-operaties van ons bedrijf;
– Voorkoming en onderzoek van strafbare feiten;
– Videobewaking is bedoeld voor het verzamelen van bewijsmiddelen bij strafbare feiten of bijv. voor het aantonen van transacties op het gebied van logistiek. Videobewaking dient daarmee ter bescherming van leveranciers, klanten en medewerkers, alsook voor de uitoefening van het huisrecht;
– Maatregelen voor de beveiliging van gebouwen en faciliteiten (bijv. toegangscontroles);
– Maatregelen voor de waarborging van het huisrecht;
– Maatregelen voor de bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

Ons belang en dat van de verdere verantwoordelijken bij de betreffende verwerking komt voort uit de betreffende doeleinden en is voor het overige van economische aard (verkoop, marketing).

Voor zover het concrete doeleinde dit toelaat, verwerken wij en de verdere verantwoordelijken uw gegevens onder pseudoniem of anoniem.

3.3 Op grond van uw toestemming (artikel 6 lid 1 punt a) AVG)

Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. publicatie van gegevens voor marketingdoeleinden, doorgifte van gegevens binnen het concern, gebruik van uw e-mailadres ook voor samenwerkingspartners en reclame anders dan voor eigen soortgelijke goederen en diensten) is de rechtmatigheid van deze verwerking op basis van uw toestemming een feit. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die vóór 25 mei 2018 aan ons zijn verstrekt. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen werking voor de toekomst heeft. Verwerkingen die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden, blijven hierdoor onaangetast.

3.4 Op grond van wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 punt c) AVG)

Wij hebben diverse rechtelijke verplichtingen die volgen uit wettelijke eisen (bijv. verordeningen inzake terrorismelijsten, de witwaswet, belastingwetten), op basis waarvan we persoonsgegevens moeten verwerken. Tot de doeleinden van de verwerking behoren onder andere fraude- en witwaspreventie, de nakoming van fiscaalrechtelijke controle- en meldplichten alsook de beoordeling en beheersing van risico's.

4. Gebruik van gegevens

Binnen ons bedrijf ontvangen alleen die afdelingen uw gegevens die deze nodig hebben voor de nakoming van contractuele en wettelijke plichten of voor het vervullen van hun betreffende taken (bijv. verkoop en marketing).

Bovendien kunnen de volgende instanties en personen uw gegevens ontvangen:

– door ons ingezette verwerkers (artikel 28 AVG), in het bijzonder op het gebied van IT-diensten, printdiensten, die uw gegevens volgens instructies voor ons verwerken
– openbare organen en instellingen (bijv.) als er een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat
– onze betreffende gemachtigden, medewerkers, vertegenwoordigers, gevolmachtigden, dienstverleners (en hun betreffende gemachtigde, medewerkers, adviseur, vertegenwoordiger, gevolmachtigde)
– andere instellingen waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven voor de doorgifte van gegevens.

5. Bewaring van gegevens

Voor zover nodig, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van de zakelijke relatie, wat bijvoorbeeld ook het aangaan en uitvoeren van een contract omvat.

Daarbij moet in acht worden genomen dat onze zakelijke relatie regelmatig een voortdurende verplichting is, die bedoeld is voor meerdere jaren.

Bovendien hebben wij verschillende plichten tot bewaring en documentatie, die o.a. voortkomen uit het Handelsgesetzbuch (HGB) of de Abgabenordnung (AO). De daarin vastgelegde termijnen voor bewaring resp. documentatie bedragen twee tot tien jaar. Tot slot is de bewaarduur ook afhankelijk van de wettelijke verjaringstermijnen. Deze bedragen bijv. volgens § 195 e.v. van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) doorgaans drie jaar, maar kunnen in bepaalde gevallen ook oplopen tot dertig jaar.

6. Doorgifte van gegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie

Het doorgeven van uw gegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte – EER (derde landen) vindt uitsluitend plaats als dit nodig is voor de uitvoering van uw opdrachten, als dit wettelijk verplicht is of als u uw toestemming hebt gegeven.

7. Rechten inzake gegevensbescherming

Iedere betrokken persoon heeft het recht op inzage overeenkomstig artikel 15 AVG, het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG, het recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG en het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 AVG. Bij het recht op inzage en het recht op gegevenswissing gelden de beperkingen overeenkomstig § 34 en § 35 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz). Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG juncto § 19 BDSG).

De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is

de Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart

Tel.: 0711/61 55 41 – 0
Fax: 0711/61 55 41 – 15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

8. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)


a) Recht van bezwaar in individuele gevallen

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6 lid 1 punt f) AVG (gegevensverwerking op basis van de afweging van belangen). Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG, die bijv. ten behoeve van het adviseren en begeleiden van klanten en voor verkoopsdoeleinden kan plaatsvinden.

Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

b) Recht van bezwaar tegen een verwerking van gegevens ten behoeve van direct marketing

Wij en de verdere verantwoordelijken kunnen uw gegevens in het kader van wettelijke bepalingen ook voor direct marketing verwerken. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dat geldt ook voor profilering indien die betrekking heeft op dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar kan telkens vormvrij worden gemaakt. Onze contactgegevens zijn:

Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9
78148 Gütenbach
Duitsland

Telefoon: +49 7723 651 0
Fax: +49 7723 651 123
E-mail: datenschutz@faller.de

9. Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij het louter informatieve gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 zin 1 punt f) AVG):

– IP-adres
– Datum en tijd van de aanvraag
– Tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
– Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
– Toegangsstatus/HTTP-statuscode
– Per keer overgedragen hoeveelheid gegevens
– Website waarvan de aanvraag komt
– Browser
– Besturingssysteem en de interface hiervan
– Taal en versie van de browsersoftware

(2) In aanvulling op de hiervoor genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf, die aan de door u gebruikte browser is toegewezen, worden opgeslagen en waardoor naar de locatie die het cookie bepaalt (hier door ons) bepaalde informatie stroomt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hierna worden toegelicht:

– Tijdelijke cookies (daartoe b)
– Permanente cookies (daartoe c).

b) Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd gewist wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren vooral de sessiecookies. Deze slaan een zogenoemde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser bij de gemeenschappelijke sessie kunnen worden ingedeeld. Daardoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden geautomatiseerd na een vastgestelde tijdsduur gewist. Deze tijdsduur kan naargelang het cookie verschillen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

d) U kunt uw browserinstelling overeenkomstig uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van third-party-cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Winkelmandje
Aantla artikelen: 0
Som: 0,00 
tonen
Snelle bestelling
Spoorbreedtes     Thema's
Onze merken